Ruhr-University, Bochum, Germany

Organization name
Ruhr-University, Bochum, Germany