Organization name
Universitat Potsdam, Potsdam, Germany