British Geological Survey, Edinburgh, U. K.

Organization name
British Geological Survey, Edinburgh, U. K.