University of Karlsruhe, Germany

Organization name
University of Karlsruhe, Germany