Organization name
University of Helsinki, Helsinki, Finland