University of Hamburg, Hamburg, Germany

Organization name
University of Hamburg, Hamburg, Germany