European Synchrotron Radiation Facility.

Organization name
European Synchrotron Radiation Facility.