Spring-8/JASRI, Hyogo, Japan

Organization name
Spring-8/JASRI, Hyogo, Japan